Northern English Contest
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า     
กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาไทยเท่านั้น กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
เลขบัตรประชาชน   - - - -
(ระบุเฉพาะตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1-2345-67890-12-3)
ระดับช่วงชั้น ระดับชั้น
โรงเรียนต้นสังกัด **ต้องไม่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร 2 ภาษาสามารถแข่งขันได้)** สังกัด
ที่อยู่โรงเรียน **เลขที่, ถนน **
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ข้อมูลการสมัครสอบ (กรุณาเลือกโรงเรียนสนามสอบที่ท่านต้องการจะสอบ โดยเลือกภาคก่อนและโรงเรียนสนามสอบที่ท่านต้องการจะสอบ)
สมัครสอบภาค โรงเรียนสนามสอบ
ข้อมูลการติดต่อกลับ
เบอร์โทร Line ID
Email
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
       ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้า ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
** ป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ