TESET โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Skills Evaluation Test)

NEC การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ (Northern English Contest)

NEEC การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern English Contest)

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ