-->
ตรวจสอบผลคะแนนสอบ
กรุณาเลือกใบสมัครสอบ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

คะแนนสอบแยกตามระดับช่วงชั้น

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย)

เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1
Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

ในวันที่ 1 กันยายน 2562