-->
ตรวจสอบผลคะแนนสอบ
กรุณาเลือกใบสมัครสอบ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

คำชี้แจงการประกาศผลสอบ

1.   การประกาศผลสอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นี้ เป็นการประกาศผลคะแนนสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เท่านั้น
2.   การประกาศผลสอบของระดับชั้นอื่นๆสามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นี้
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
 

ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยตามวันเวลาที่กำหนดคือ

 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
2.2 ระดับชั้นอื่นๆสามารถแก้ไขได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562
 
ผลคะแนนสอบแยกตามช่วงชั้น

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)