ระเบียบการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด, (TAC)

1. หลักการและเหตุผล

          “ บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด” ชื่อย่อ TAC เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถาบันการจัดกิจกรรมด้านการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยดำเนินการจัดสอบแยกเป็นระดับภาคคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สถาบัน TAC ได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณาจารย์ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูงจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นที่ปรึกษา รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มาจัดทำข้อสอบวัดความรู้ที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนได้ทราบระดับความรู้ทางวิชาการของตัวเองและนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดอนาคตทางการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาอังกฤษ อันเป็นจุดเริ่มต้นทางการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 
 

โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศในปีนี้ จะจัดแข่งขันแยกเป็นระดับภาคดังนี้

 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3 (2nd SEC – Southern English Contest)
 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (1st NEC – Northern English Contest)
 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 (1st NEEC – Northeastern English Contest)
 •           โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค
    ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อให้การแข่งขันมีข้อสอบที่มาตรฐาน สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางและสามารถประเมินผลการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทางโรงเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคในครั้งนี้

  2. รายละเอียดโครงการ

            NEC – Northern English Contest, NEEC – Northeastern English Contest เป็นการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ และ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการสอบจริงในสนามสอบคัดเลือกของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในแต่ละภาคเพื่อเลื่อนชั้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่บนเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค ซึ่งโครงการนี้มีรายละเอียดการสอบแข่งขันแยกเป็นช่วงชั้น ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
 • เนื้อหาของข้อสอบสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  3. วัตถุประสงค์

            3.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
            3.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง ยั่งยืน
            3.3 เพื่อประเมินความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวนักเรียนเอง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดอนาคตทางการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม
            3.4 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียน โดยใช้การแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางและเป็นแรงขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพ การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

  4. ประโยชน์ต่อสังคม

             ในโครงการนี้มีความประสงค์บริจาคเงินรายได้บางส่วนจากการจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสในแต่ละภาค

  5. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษาทุกสังกัดในภาคนั้นๆ

  2. ผู้สมัครแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เท่านั้น

  3. ต้องไม่เป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ (International School)  6. จุดเด่นของการทดสอบ

  6.1 จัดสอบโดยแยกเป็น 4 ประเภท แบบปรนัยตอบตัวเลือก คือ ประถมศึกษาปีที่ 1–3 ประถมศึกษา ปี ที่ 4–6 มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละช่วงชั้น เข้าร่วมการสอบได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำผลสอบไปใช้กำหนดขีดความสามารถตัวเองและเป็นแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

  6.2 ข้อสอบและการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการประเมินผล ดังนั้น โครงการสอบแข่งขันที่ทางสถาบันจัดทำขึ้น จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน โดยทางศูนย์ TAC ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มาออกข้อสอบในการสอบแข่งขันทุกปี และข้อสอบภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละระดับช่วงชั้น
 • สัดส่วนของเรื่องที่ออก และแนวการตั้งโจทย์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาถือเอาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ละแห่งของประเทศเป็นเกณฑ์
 • 7. การดำเนินการคัดเลือก

  7.1 การรับสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 สามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 สมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลผู้สมัครที่ www.taccontest.com พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท มาด้วย
 • ช่องทางที่ 2 สมัครสอบทาง Email Address โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.taccontest.com กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานชำระเงินค่าสมัครส่งมาที่: taccontest@hotmail.com
 • ช่องทางที่ 3 สมัครสอบผ่านทางไอดีไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.taccontest.com กรอกข้อมูลผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานชำระเงินค่าสมัคร ถ่ายรูปใบสมัครส่งมาที่
  ID Line: taccontest
 • การโอนเงินค่าสมัคร สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2
  ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 031–0–73349–9

  หมายเหตุ: ในกรณีที่สมัครเป็นกลุ่มสามารถโอนค่าสมัครรวมกันได้ โดยต้องแนบรายชื่อผู้สมัครให้ครบถ้วน
  ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น

  7.2 การสอบ คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบจะจัดส่งข้อสอบถึงอาจารย์ผู้ประสานงาน ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

     • กระดาษคำตอบจะเป็นระบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์
     • ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และยางลบชนิดอ่อน
     • ข้อสอบเป็นแบบปรนัยตอบตัวเลือกล้วน

  7.3 วัน-เวลาสอบ กำหนดให้มีการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามกำหนดเวลาดังนี้

  ประถมศึกษาปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 4–6, มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4–6

  วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ
  อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 10.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ
  หมายเหตุ: ให้ทางอาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบส่งกระดาษคำตอบกลับมายังบริษัทโดย ภายในวันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  7.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน   บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบและเลขที่นั่งสอบของแต่ละสนามสอบ ทาง www.taccontest.com ภายในวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  และขอให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นแสดงตนเข้าห้องสอบในวันสอบแข่งขัน

  7.5 การเข้าสอบ ผู้สมัครเข้าสอบต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนในการเข้าสอบ ณ สนามสอบที่นักเรียนได้เลือกไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

  7.6 การประกาศผลคะแนนสอบ   บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จะประกาศผลคะแนนสอบ ภายในวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  ผ่านทางเว็บไซต์ www.taccontest.com

  8. รางวัล

  รางวัลมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยกำหนดดังนี้

  8.1 ผู้ทำคะแนนสูงสุด (แยกแต่ละช่วงชั้น)

      • อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
      • อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
      • อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
      • รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  8.2 ผู้ทำคะแนนได้เกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังนี้

      • เกียรติบัตรเหรียญทอง ทำคะแนนได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป
      • เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74
      • เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทำคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64

  9. การมอบรางวัล

  1. ผู้ได้รับเกียรติบัตรสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.taccontest.com ในวันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  2. สำหรับทุนการศึกษาทุกรางวัลจะโอนให้นักเรียนโดยตรงผ่านทางเลขที่บัญชีของผู้ได้รางวัล ภายในวันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  3. โล่เกียรติยศและเกียรติบัติสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่หรือนัดมอบ ณ สถานที่ที่ทางบริษัทฯจัดไว้ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563