ผู้มีสิทธิ์สอบ
กรุณาเลือกใบสมัครสอบ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน - - - -

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Skills Evaluation Test) ครั้งที่ 1

 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)