คนเก่งของเรา

ด.ญ. พริมา ถวิลเวชกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลกระบี่ จ.กระบี่

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ด.ญ.แอนนา ซินหรง ชวา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิเชียรชม จ.สงขลา

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดอันดับที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ โล่เกียรติยศท่านอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ

ด.ช.ภคภณ วิริยพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)ได้รับทุนการศึกษา 7,000

ด.ช. เมธาสิทธิ์ ตันติพลับทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ด.ญ. กรวรัญ ติรนันท์มงคล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ด.ญ. แววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.1-ป.3) ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ