Thailand Mathematician Champion Online Test
การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ รอบ 2 : รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

ตารางวันและเวลาทดลองสอบเสมือนจริง

ช่วงชั้น วันที่สอบ เวลาที่สอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 09.00 น. – 09.30 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 10.00 น. – 10.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 11.00 น. – 11.30 น.