• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

คนเก่งของเรา

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 4 )

Untitled Document
เด็กชายสรัช เกียรติประดับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงบุญยาพร บุญบำรุง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณหฤทัย แซ่โง้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลลูกห่านน้อย ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพชร ภัทรพิบูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปราณนต์ ขวนขวาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอติวิชญ์ ทรายมูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพรธิดา บุษรานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายผริตโชติ พอล อินทรทัต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปารดา สิริภาพโสภณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเรียนปารดา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงสมฤติ ขวัญแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงกมลชญา ปัญจวงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปรรณ กาญจนารัณย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายศุภกร เพ็ญศิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชัญญา ตัณฑวชิระพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายกลพัชร คุณเลิศกิจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายนภนต์ วิเวกานนท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอิงวิภา พรหมทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิราวัฒน์ รัตนสุภาพรศักดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพิชา รู้ยิ่ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัยรินทร์ แจ็คทูเบอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายคมิก หวังพัชรพล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปุณณวิทย์ พิริยะปัญญาพร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวณัฐกานต์ รักษาชาติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธงธรรม วัฒนธรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิรวศิน วีระกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงธนิกา ชมภูทีป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายศุภเดช อรุณศุภนิตย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวเอมิเลีย น้ำฟ้า โยฮันซั่น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธณัชชา สุวะโจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายทีฆทัศน์​ พิริยะ​พิทยา​

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศุภเวช อรุณจรัส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวกันติชา ชมโท

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนวพรรษ ดีประเสริฐ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายฉายฉาน หนูแป้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพาทิศ สนั่นพานิช

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย คะแนนอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอนาคิน จันทร์จำบัง

นายอนาคิน จันทร์จำบัง

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 2)

Untitled Document
เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกัณตภณ เย็นท้วม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทร์นรินทิพ อร่ามวิทย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชญานิน เพิ่มทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนราวดี สุภาษี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงจิณณะกมล คำศรีสุข

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัญช์ณฎา ลักขณา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายยินดี เมธาจิตตานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายคธาธร รื่นภิรมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายคามิลล์ เทโบลต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิโน เบอร์ตินี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธีร์ กิตติวรภัทร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายคุณากร ไชยรา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ชินชัยพงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวริศ เลิศทัศนีย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ ศรีรักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนโชติ   เปี่ยมลาภธนบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐพล   พันธุ์มาดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวทรรศิดา   ตันประเสริฐ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธรรณ์ธร   ทิพย์พยอม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ประจำปี 2566)

Untitled Document
ด.ญ. ปุญญมา จงเกษมวงศ์

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ด.ญ. ปภาวรินทร์ คุมดวง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียน เปรมประชาวัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. ชัยธนา แซ่เฮ้ง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ช. กีรดณ พงษ์ภมร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ญ. ณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ด.ช. พุฒิพงศ์ นนทิการ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ด.ช. ณัชฌนนท์ สันติภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ช. ปัณณพัฒน์ คงนคร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ญ. นภาดา บุญจันทร์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อนุบาลชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ญ. กัญณัชชา ประสงค์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ด.ช. ศุภกร ดุลยปภัสสร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ประจำปี 2564)

Untitled Document
เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิรายุ ถนอมใจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชญานิน เพิ่มทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณภัทร​สรวง​ แสงสว่าง​

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวริศา บุญส่ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายบารมี รักษ์ความสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพัสกร จิรรัตนโสภา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Untitled Document

Northern English Contest (NEC ครั้งที่ 3)

เด็กหญิงฐิตารีย์ อนันตรัมพร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวเฉียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายภณ มุตตารักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพชรมน วิรยศิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรปรัชญ์ เนียมหุ่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Untitled Document

Northeastern English Contest (NEEC ครั้งที่ 3)

เด็กชายสุนาถ อักขระ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรมินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุภัณฑิรา อินทนาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัญศศรณ์ มงคลโภคทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิน ธรรมโหรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายจิรัฏฐ์ หนองผือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชลิตา กำแพงทอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัยยาริณณ์ ช้างสาร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น